Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de besteller gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Besteller: de besteller van HEY YOU giftbox met wie HEY YOU giftbox een overeenkomst aangaat.
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de besteller of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de besteller om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die HEY YOU giftbox ter beschikking stelt die een besteller kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. HEY YOU giftbox: ondernemer die producten op afstand levert aan bedrijven en consumenten.
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door HEY YOU giftbox georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat besteller en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van HEY YOU giftbox.

Artikel 2 – Identiteit van HEY YOU giftbox

HEY YOU giftbox
Saffierstraat 166, 1074 GZ, Amsterdam
E-mailadres: info@heyyougiftbox.nl
KvK-nummer: 61673447
Btw-identificatienummer: NL003273153B14

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HEY YOU giftbox en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en besteller.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de besteller beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij HEY YOU giftbox zijn in te zien en zij op verzoek van de besteller zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de besteller ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de besteller op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de besteller langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de besteller zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. HEY YOU giftbox is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de besteller mogelijk te maken. Als HEY YOU giftbox gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HEY YOU giftbox niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de besteller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
·   de prijs inclusief belastingen;
·   de eventuele kosten van verzending;
·   de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·   het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·   de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
·   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen HEY YOU giftbox de prijs garandeert;
·   de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
·   of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de besteller te raadplegen is;
·   de manier waarop de besteller, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
·   de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
·   de gedragscodes waaraan HEY YOU giftbox zich heeft onderworpen en de wijze waarop de besteller deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·   de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
·   Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HEY YOU giftbox onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door HEY YOU giftbox is bevestigd, kan de besteller de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HEY YOU giftbox passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de besteller elektronisch kan betalen, zal HEY YOU giftbox daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. HEY YOU giftbox kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien HEY YOU giftbox op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. HEY YOU giftbox zal bij het product of dienst aan de besteller de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de besteller op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van HEY YOU giftbox waar de besteller met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de besteller van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij HEY YOU giftbox deze gegevens al aan de besteller heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.  Bij de aankoop van producten heeft de besteller de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de besteller of een vooraf door de besteller aangewezen en aan HEY YOU giftbox bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.  Tijdens de bedenktijd zal de besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan HEY YOU giftbox retourneren, conform de door HEY YOU giftbox verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.  Wanneer de besteller gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan HEY YOU giftbox. Het kenbaar maken dient de besteller te doen middels het modelformulier. Nadat de besteller kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. de besteller dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan HEY YOU giftbox heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de besteller een bedrag betaald heeft, zal HEY YOU giftbox dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de besteller is gebruikt tenzij de besteller nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de besteller zelf is de besteller aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De besteller kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door HEY YOU giftbox niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. HEY YOU giftbox kan het herroepingsrecht van de besteller uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien HEY YOU giftbox dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door HEY YOU giftbox tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de besteller;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop HEY YOU giftbox geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de besteller de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de besteller de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

1. Speciale acties en aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt.
2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.
3. Prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.
4. Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien HEY YOU giftbox dit bedongen heeft en
a. zij het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
b. de besteller de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is HEY YOU giftbox niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. HEY YOU giftbox staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat HEY YOU giftbox er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door HEY YOU giftbox, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de besteller op grond van de overeenkomst tegenover HEY YOU giftbox kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan HEY YOU giftbox schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van HEY YOU giftbox komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. HEY YOU giftbox is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de besteller, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5.   De garantie geldt niet indien:
·  de besteller de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
·  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van HEY YOU giftbox en/of op de verpakking behandeld zijn;
·  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. HEY YOU giftbox zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de besteller aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Wijzigingen met betrekking tot het adres van Besteller kunnen tot de 1e van de maand worden doorgegeven.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij besteller akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de besteller hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. de besteller heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. de besteller heeft geen recht op een schadevergoeding.
5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de besteller geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de besteller geen recht op schadevergoeding.
6. In geval van ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal HEY YOU giftbox het bedrag dat de besteller betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal HEY YOU giftbox zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van HEY YOU giftbox.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij HEY YOU giftbox tot het moment van bezorging aan de besteller of een vooraf aangewezen en aan HEY YOU giftbox bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en ontbinding

Opzegging
1. De besteller kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De besteller kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
·  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
·  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
·  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als HEY YOU giftbox voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de besteller deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de besteller te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Ontbinding
8. In het geval dat de besteller zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, niet nakomt, kan HEY YOU giftbox gebruik maken van verschillende opties om nakoming van Besteller te bewerkstelligen, dan wel de overeenkomst te beëindigen. Deze houden in, en beperken zich niet tot, de volgende acties:
a. HEY YOU giftbox kan de besteller de gelegenheid geven om binnen een door HEY YOU giftbox gestelde termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; en
b. HEY YOU giftbox kan de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk ontbinden.HEY YOU giftbox zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Besteller te verhalen op de wijzen waarin de Nederlandse wet voorziet.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor de betaling kan de besteller uitsluitend gebruik maken van de door HEY YOU giftbox aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Met het uitvoeren van de eerste betaling via op de website van HEY YOU giftbox beschikbare betalingsportal, geeft de besteller HEY YOU giftbox uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer te innen.
3. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, wordt de eerste giftbox direct betaald en ontvangt de besteller de meest recente giftbox binnen 5 werkdagen.
4. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden.
5. Als de Besteller niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan HEY YOU giftbox een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening brengen.
6. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal HEY YOU giftbox hier een herinnering voor versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is HEY YOU giftbox gerechtigd het door de besteller afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Besteller.
7. HEY YOU giftbox biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.
8. HEY YOU giftbox incasseert het bedrag gelijk aan het bedrag van de door de besteller geplaatste bestelling.
9. Wanneer besteller tijdens de looptijd van het abonnement een wijziging verzoekt, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging van het door HEY YOU giftbox te incasseren bedrag, behoudt HEY YOU giftbox het recht van de automatische incasso totdat het abonnement door besteller wordt stopgezet.
10. De besteller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HEY YOU giftbox te melden.
11. In geval van wanbetaling van de besteller heeft HEY YOU giftbox behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de besteller kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Indien er sprake is van een klacht, neemt de besteller contact op met de klantenservice van HEY YOU giftbox. 
2. Bij HEY YOU giftbox ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HEY YOU giftbox binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de besteller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen HEY YOU giftbox en de besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de besteller woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de besteller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de besteller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Wijzigingen

1. HEY YOU giftbox behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.